Cilji

CILJI DELOVANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI:

 • proučevanje strokovnih vprašanj s področja operacijske zdravstvene nege (OPZN) in  posredovanje Koordinacijskemu odboru strokovnih sekcij (KOSS);
 • redno spremljanje in določanje potreb po strokovnih izpopolnjevanjih na področju OPZN;
 • organiziranje strokovnih izpopolnjevanj s področja OPZN v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju;
 • posredovanje mnenja Komisiji za izobraževanje o strokovnih izpopolnjevanjih iz področja OPZN, ki jih organizirajo drugi izvajalci;
 • posredovanje mnenja organom Zbornice-Zveze o pomembnih vprašanjih s področja OPZN;
 • povezovanje preko KOSS z drugimi strokovnimi sekcijami, delovnimi telesi, organi Zbornice-Zveze in regijskimi društvi;
 • oblikovanje strokovne doktrine s podrocja OPZN;
 • sodelovanje pri oblikovanju strokovnih izpopolnjevanj na drugih ožjih strokovnih področjih zdravstvene nege;
 • sodelovanje pri oblikovanju vsebin zdravstvene nege dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja;
 • obravnavanje širših strokovnih in družbenih vprašanj, ki so pomembna za razvoj stroke;
 • spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju OPZN;
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi organizacijami na področju OPZN;
 • objavljanje strokovnih člankov in novosti iz področja OPZN v Utripu, Obzorniku zdravstvene nege in drugih publikacijah;
 • spremljanje, obravnavanje in posredovanje pobude preko KOSS drugim organom Zbornice-Zveze.