Predstavitev

PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je potrebno ugotoviti, oceniti človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege.

OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (OPMS)

Za izvajanje perioperativne nege je zadolžena OPMS, katera mora obvladati naslednje naloge:

 • nudenje individualne zdravstvene nege na osnovi negovalnih intervencij bolnikom, ki so podvrženi zdravljenju in preiskavam v perioperativnem obdobju;
 • uveljavljanje uspešnega komuniciranja z bolniki, njihovimi svojci in ostalim osebjem, ki sodeluje pri njihovi oskrbi;
 • sposobnost organiziranja in opravljanja zdravstveno negovalne službe v operacijski enoti ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih, materialnih in finančnih sredstvih;
 • sposobnost racionalnega in učinkovitega ukrepanja v nepredvidenih situacijah (npr. urgentnih situacijah…);
 • zagotavljanja varnosti bolnikov in osebja v operacijski enoti;
 • razvijanje timskega pristopa k celostni zdravstveni negi bolnika v operacijski enoti ter med osebjem, ki dela v tej enoti;
 • dokazovanje usposobljenosti za specifične naloge, ki jih mora obvladati vsaka OPMS glede na zahteve delovnega mesta (umita, neumita OPMS);
 • poznavanje etičnih in pravnih vidikov perioperativne zdravstvene nege;
 • razvijanje in vzdrževanje visokega standarda strokovne zdravstvene nege v operacijski enoti;
 • razumevanje pomena neprekinjenega izobraževanja in raziskovalnega dela, usmerjenega v razvoj stroke (E.O.R.N.A.) (T. Žmauc, 2003).

 Perioperativna zdravstvena nega nudi različne strokovne vloge:

 • Umita OPMS instrumentira med operacijo in je odgovorna za nemoten potek operacijo z organizacijo za kar potrebuje znanje in izkušnje. Njene naloge so:
 • priprava instrumentov ter drugih materialov za potrebe operacije,
 • priprava sterilne delovne površine,
 • vzdrževanje sterilnega operativnega polja in instrumentov med operacijo,
 • nadzoruje člane operativnega tima, da ostanejo sterilni,
 • skrbno spremlja potek operacije, da lahko pravočasno reagira z  ustreznim instrumentom, šivalnim materialom in drugim,
 • ves čas dosledno vzdržuje aseptično in sterilno metodo dela (T. Žmauc,  2003).
 • Neumita OPMS streže umiti kolegici in skrbi za varnost bolnika in osebja. Njene naloge so:
 • ocenjuje bolnikovo stanje in potrebe,
 • zagotavlja varnost in dostojanstvo bolnika in varnost v okolju,
 • skrbi za pravilno in udobno namestitev bolnika na operacijsko mizo,
 • skrbi za pripravo in vzdrževanje kirurških instrumentov, medicinskih  pripomočkov in tehnične opreme, ki se nahaja v operacijski enoti,
 • skrbi za nemoten potek aseptičnih postopkov,
 • pravočasno odkriva nevarnosti v okolju, ki bi vplivale na bolnika in operacijski tim ter hitro in ustrezno ukrepa,
 • z umito OPMS kontrolira in dokumentira material (komprese, zložence, igle…),
 • skrbi za povezavo z drugim osebjem in službami izven operacijske enote,
 • zabeleži vse faze perioperativne zdravstvene nege v dokumentacijo perioperativne zdravstvene nege.
 • OPMS manager usklajuje aktivnosti operacijske zdravstvene nege, kadrovske, organizacijske in upravljavske zadeve znotraj operacijskega oddelka.
 • Vloga raziskovalca – raziskovalci proučujejo klinične potrebe, sodelujejo in zbirajo podatke za znanstvene študije, jih proučujejo in določajo kako bi to vplivalo na perioperativno prakso.
 • Pedagoška vloga – OPMS kot učiteljica skrbi za lastno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanjem drugih zaposlenih v operacijskem okolju.

Barbara Luštek, dipl. m. s.

Literatura

 1. Luštek B., Medoperativna zdravstvena nega bolnika pri radikalni nefrektomiji; 9. slovensko simpozij v sodelovanju z ESU in 3. simpozij ZN v urologiji RAK LEDVICE, Velenje, 2002.
 2. Rebernik Milić M., Managament v operacijski zdravstveni negi; Zbornik XVI, Management v operacijski zdravstveni negi, Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenije; 2003.
 3. Žmauc T., Timsko delo v operacijski zdravstveni negi; Zbornik XVI, Management v operacijski zdravstveni negi, Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenije; 2003.