OBVESTILO O RAZPISU ZA VOLITVE PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE IN ČLANE/ČLANICE STROKOVNE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

VABILO K AKTIVNI UDELEŽBI
30. november, 2021
VOŠČILO
28. december, 2021

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022 – 2026 za:

predsednika/co sekcije in

člane/ice izvršnega odbora (8 mest).

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip. Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 7. 3. 2022  v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v   operativni dejavnosti – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

 

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo  1. in 2. aprila 2022.

 

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze, v rubriki aktualni razpisi.

 

Lep pozdrav,

 

Tatjana Požarnik,

 

predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti