Monografija

MONOGRAFIJA PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti pri Zbornici – Zvezi je ob 45- letnici organiziranega delovanja izdala monografijo Perioperativna zdravstvena nega. Monografija je bila predstavljena na strokovnem izobraževanju 22. in 23. novembra 2019 na Ptuju. Temeljna spodbuda za nastalo monografijo je bilo dejstvo, da je perioperativna zdravstvena nega področje, ki je zaradi hitrega razvoja stroke in hitrega razvoja vseh vrst kirurgije primorana zagotavljati izvajanje kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega pacienta in njegove družine, za kar sta potrebna strokovna usposobljenost in znanje na najvišji ravni, in od operacijske medicinske sestre zahteva veliko znanja, spretnosti in veščin. Na podlagi teh razlogov smo se v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti prav v času, ko smo praznovali 40. obletnico delovanja strokovne sekcije leta 2014, odločili, da strokovno literaturo v domačem in tujem jeziku pregledamo in začrtamo pot novo nastali monografiji.

Pri načrtovanju monografija smo v ospredje postavili njegovo sistematičnost. S tem smo mislili na preglednost, logičnost in zaporedje opravljenih postopkov, ki jih izvajamo v operacijski dvorani, pa tudi že pri pripravi pacienta na operativni poseg na oddelku ter pozneje pri premestitvi v prebujevalnico ali neposredno v Enoto intenzivne terapije. Novo nastala monografija bo gotovo v pomoč pri vsakodnevnem delu, saj bo le tako delo opravljeno kakovostno, odgovorno in profesionalno.

Monografija je vsebinsko sestavljena iz treh sklopov – uvodni, splošni in specialni del. V uvodnem delu sta predstavljeni zgodovini kirurgije in perioperativne zdravstvene nege, kar je bistvenega pomena za njuno razumevanje, saj je bila na tem zasnovana današnja praksa. Splošni del je sestavljen iz treh podpoglavij, v katerih so predstavljeni predoperativna priprava pacienta na operativni poseg, osnovna znanja, ki si jih mora pridobiti operacijska medicinska sestra na začetku, da lahko svoje strokovno delo nadgradi tudi s specialnim znanjem. V tretjem podpoglavju so predstavljena področja dela, ki so pomembna za izvedbo operativnega posega. V specialnem delu dobi operacijska medicinska sestra informacije, ki ji pomagajo pri nadgradnji osnovnega znanja in so specifična glede na posamezne veje kirurgije (poznavanje instrumentarija, šivalnega materiala in sterilizacije). V monografijo smo umestili tudi seznam kratic in razložili določene pojme, ki se pojavljajo prek cele knjige.

Monografija je namenjena vsem operacijskim medicinskim sestram, tako začetnikom kot tudi že izkušenim, pripravnikom in študentom zdravstvene nege. Prepričani smo, da bo monografija uporabna tudi za študente medicine, specializante različnih vej kirurgije in druge zdravnike, ki se srečujejo z delom v operacijski dvorani. Znanje s področja aseptične tehnike, ki je potrebno pri izvajanju aseptičnih posegov tudi izven operacijskih prostorov, je dobrodošlo tudi za medicinske sestre z različnih strokovnih področij.

Pri nastajanju monografije je sodelovala skupina strokovnjakov, ki delujejo na področju perioperativne zdravstvene nege. Kot urednica se iskreno zahvaljujem Sanji Arnautović, Marjeti Berkopec, Blažu Brdniku, Barbari Luštek, Maji Marolt, Sandiju Mrvarju, Mileni Prosen, Vesni Štimec, Tanji Štubelj, Blažu Trotovšku in Tatjani Trotovšek, za ves njihov trud, za vse dragocene ure, ki so jih namenili iskanju in preučevanju literature ter pisanju prispevkov za monografijo. Urednica in avtorji se za sodelovanje zahvaljujemo recenzentoma dr. Manci Pajnič in viš. pred. Ljubiši Pađnu, ki sta nas pri našem delu ves čas spodbujala, nam dajala koristne nasvete, kje iskati ustrezne vire ter kako na enostaven in strokoven način prikazati delo v operacijski dvorani.

Charles Handy je zapisal: »Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne v učilnicah.«

V projekt smo vložili veliko dela, zato verjamemo, da bo nova monografija dosegla svoj namen in upravičila svoj obstoj.